دستگاه مربوط به تست کشش
دستگاه مربوط به تست کشش

دستورالعمل تست کشش الزام شده برای لوله و اتصالات پلی اتیلن

هدف تست کشش:

هدف از تدوین دستورالعمل تست کشش، آموزش نحوه انجام آزمون استحکام کششی مجموعه های لوله و اتصالات به روش جوش لب به لب پلی اتیلن می باشد.

دامنه کاربرد دستورالعمل تست کشش:

این روش برای اتصالات جوش لب به لب بین  لوله های  پلی اتیل با قطر اسمی خارجی بیشتر یا معادلmm90 ، کاربرد دارد.

بر اساس دستورالعمل  تست کشش مسئولیت‌ انجام تست با چه کسی است؟                                    

مسئولیت انجام این آزمون بر عهده کارشناس آزمایشگاه می باشد.

مراجع:

INSO 17304 , ISO 6259

شرح دستورالعمل:

الف) ابتدا آماده سازی نمونه ها مطابق با استاندارد انجام شده و هر نمونه باید  به مدت حداقل ۶ ساعت در هوا در دمایCᵒ (۲±۲۳) تثبیت شود. دوره تثبیت باید حداقل ۲۴ ساعت بعد از جوش اتصال انجام شود. (مطابق با جدول ۱ در استاندارد INSO17304، نوع آزمونه A یاB  مشخص می شود.

تعداد آزمونه‌ها مطابق با جدول زیر تعیین می شود:

TENSILE TEST TABLE
جدول تست کشش

ب) ضخامت دیواره آزمونه را به اندازه ضخامت دیواره لوله و عرض آزمونه را به اندازه فاصله بین دو حفره مته کاری شده طبق استاندارد INSO17304 اندازه گیری کنید.

ج) آزمونه را در وسیله گیرش ماشین آزمون کشش قرار دهید به طوریکه جهت نیروی اعمال شده به آزمونه، عمود بر اتصال جوش لب به لب باشد.

چ) تنش را با سرعت mm/min(1±۵)، توسط گیره دستگاه کشش به آزمونه اعمال کنید.

ح) نیروی اعمال شده در طی کشیدگی را تا زمان نقیصه کامل نمونه ثبت کنید.

خ) حداکثر نیروی اعمال شده )بر حسب نیوتن ( و نوع نقیصه را با عنوان نرم یا ترد، مطابق با حالات نقیصه نرم یا ترد ثبت کنید. فقط نقیصه های در اتصال جوشی لب به لب باید در نظر گرفته شوند.

د) اگر حالت پارگی ترد باشد، نمونه مردود و اگر شکل پذیر باشد مورد قبول خواهد بود.

نكته: در واقع تست كشش كه براي آزمودن جوش لب به لب در اتصالات پلی اتیلن انجام می‌شود، یک تست کیفی بوده و هیچ عددی در آن گزارش نمی‌شود؛ اما تست کشش جوش لب به لب لوله‌های پلی اتیلن یک تست کمّی به‌شمار می‌آید.

برای مطالعه بیشتر دستورالعمل تست مواد فرّار را بخوانید.