دستگاه مربوط به تست OIT
دستگاه مربوط به تست OIT

دستورالعمل تست زمان القای اکسایش (OIT)

در این صفحه به معرفی و ارائه توضیحاتی پیرامون دستورالعمل تست OIT پرداخته‌ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

هدف دستورالعمل تست OIT :

هدف از تدوین دستورالعمل تست OIT، تعیین زمان القاء اکسایش و دمای القاء اکسایش مواد پلیمری با استفاده از روش گرماسنجی روبشی تفاضلی است .

دامنه کاربرد تست OIT :

این استاندارد برای رزین‌هاي پلی اولفینی که حاوی جزء پایدارکننده هستند، هم در حالت ماده خام و هم به‌عنوان محصول نهایی، کاربرد دارد. ممکن است این استاندارد برای سایر پلاستیک ها هم به کار رود.

مسئولیت‌ انجام تست OIT با چه کسی است؟

مسئولیت انجام تست به عهده پرسنل آزمایشگاه می‌باشد که زیر نظر مدیر کنترل کیفیت است .

تعاریف مهم در دستور العمل تست OIT :

زمان القای اكسايش:

به میزان نسبی مقاومت مواد پایدارشده در برابر تخریب اکسایشی مربوط می‌شود. به وسیله اندازه‌گیری گرمایی در فاصله زمانی بین قرار گرفتن نمونه تحت اتمسفر هوا یا اکسیژن در یک دمای معین در فشار اتمسفر و مشاهده شروع اکسایش گرمازا، زمان القاء اکسایش تعیین و برحسب دقیقه بیان می‌شود .

مراجع :

 ISO 11357-6 ،INSO 7186-6

شرح دستورالعمل تست OIT:

الف) وسایل مورد نیاز :

  1. دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی
  2. بوته یا ظرف آزمونه
  3. جریان سنج
  4. اکسیژن با خلوص بالا (% ۹۹.۵)
  5. نیتروژن با خلوص بالا (% ۹۹.۹۹)

ب) تهیه آزمونه :

با استفاده از ابزار برش، در امتداد شعاع نمونه، برشی عرضی در دیواره ایجاد نموده و نمونه را به مقداری که اندکی کمتر از قطر ظرف آزمونه باشد، تهیه مي‌كنيم. آزمونه‌ها باید ضخامتی در حدود ۱۰۰±۶۵۰ میکرومتر و وزنی در حدود ۲±۱۵ میلی‌گرم و با دقت ۰.۵±  میلی‌گرم داشته باشند. اگر آزمونه از سطح داخلی و یا خارجی اتصالات بریده شده باشد باید به گونه‌ای در بوته قرار داده شود که سطح مورد نظر به سمت بالا قرار بگیرد.

ج) روش انجام آزمون :

آزمونه و ماده مرجع  را پس از قرار دادن در ظرف (بوته آلومینیومی) به درون کوره دستگاه OIT (همدما) منتقل نمایید . دستگاه را روشن و شیر مربوط به کپسول اكسيژن و نیتروژن را باز نمایید. به وسیله نرم افزار مربوطه ضمن تنظیم جریان گاز ورودی ۵۰ml/min (از قبل تعریف شده) آزمایش آغاز مي‌گردد.

ابتدا نمونه به مدت ۵ دقیقه تحت جریان نیتروژن با خلوص %۹۹.۹۹ قرار مي‌گيرد. گرمایش برنامه‌ریزی‌شده به آزمونه باید از دمای اتاق شروع و به دمای (۲۰۰ درجه سانتيگراد) با نرخ ۲۰ درجه سانتيگراد بر دقيقه افزایش یابد. بعد از رسیدن دما به مقدار دمای آزمون، گرمایش توسط نرم‌افزار قطع شده و به مدت ۳ دقیقه، آزمونه در دمای مذکور به تعادل می‌رسد.

بعد از رسیدن به دمای تعادل، تحت اثر گاز اکسیژن ( باخلوص %۹۹.۵) با نرخ جریان ۵۰ml/min قرار می‌گیرد. مرحله قطع گاز نیتروژن و ورود اکسیژن به عنوان زمان صفر آزمون تلقی مي‌شود.

عملیات همدما را تا حداقل ۲ دقیقه بعد از مشاهده پیک منحنی گرمازا ادامه دهید. سپس مجددا جریان نیتروژن برقرار می‌گردد و تجهیزات تا رسیدن به دمای اتاق، سرد می‌شوند. در پایان، زمان به‌دست‌آمده را در فرم مربوطه ثبت و از گراف آزمون پرینت تهیه می‌گردد.

توجه: تست OIT که برای آزمودن مواد اولیه و البته اتصالات پلی اتیلن تولید‌شده در کارخانه‌ها، انجام می‌شود، با استفاده از دستگاه DSC (Differential Scanning Calorimetry ) یا همان دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی در آزمایشگاه کنترل کیفیت صورت می‌گیرد.

برای مطالعه بیشتر دستورالعمل تست پراكنش دوده را بخوانید.