پلی اتیلن خودرنگ (مشکی)
پلی اتیلن خودرنگ (مشکی)

استاندارد INSO 11233-1 (تست مواد اولیه پلی اتیلن)

گرانول‌های HDPE100 تولید‌شده در پتروشیمی‌ها، باید تمامی تست‌های الزام‌شده در استاندارد ملی ایران به شماره INSO 11233-1 را پشت سر گذاشته و نتایج آن‌ها در محدوده مجاز استاندارد قرار گیرد. تست های الزامی طی ۳ مرحله در محل پتروشیمی‌ها انجام می‌شود:

 1. تست‌های گرانول HDPE100 به شکل دانه
 2. تست‌های گرانول HDPE100 به شکل لوله
 3. تست جوش‌پذیری (تست جوش لب به لب دو لوله تولید‌شده از گرانول HDPE100)

۱.تست های گرانول HDPE100 به شکل دانه

 • چگالی پلی اتیلن پایه
 • میزان دوده (آمیزه سیاه)
 • پراکنش دوده (آمیزه سیاه)
 • پراکنش رنگدانه (آمیزه زرد یا نارنجی)
 • مقدار آب
 • میزان مواد فرّار
 • زمان القاء اکسایش (OIT)
 • نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

جزئیات آزمون‌ها، مطابق با جدولی که در استاندارد ملی ایران به شماره INSO 11233-1 وجود دارد، خدمت شما ارائه می‌شود:

مشخصات آمیزه پلی اتیلن به شکل دانه
مشخصات آمیزه پلی اتیلن به شکل دانه

بعد از به سلامت گذراندن مرحله تست گرانول به شکل دانه، پتروشیمی‌ها باید از گرانول‌های تولیدی خود، لوله تولید کرده و آن لوله‌ها را مورد بازرسی قرار دهند.

۲.تست های گرانول HDPE100 به شکل لوله

 • مقاومت به گاز چگالیده
 • مقاومت به هوازدگی
 • ناهم‌چسبی محل اتصال از نوع الکتروفیوژن
 • کرنش در شکست
 • استحکام هیدرواستاتیک (۸۰ºC , 1000 h)
 • مقاومت به رشد سریع ترک
 • رشد آهسته ترک لوله

جزئیات آزمون‌ها، مطابق با جدولی که در استاندارد ملی ایران به شماره INSO 11233-1 وجود دارد، تقدیم حضور می‌شود:

مشخصات آمیزه پلی اتیلن به شکل لوله
مشخصات آمیزه پلی اتیلن به شکل لوله

۳.تست جوش‌پذیری (تست جوش لب به لب دو لوله تولیدشده از گرانول HDPE100)

 • تعیین وضعیت نقص در آزمون کشش جوش لب به لب

جزئیات آزمون‌، مطابق با جدولی که در استاندارد ملی ایران به شماره INSO 11233-1 وجود دارد، به شرح ذیل است:

مشخصات آمیزه به شکل محل اتصال از نوع جوش لب به لب
مشخصات آمیزه به شکل محل اتصال از نوع جوش لب به لب