پلی اتیلن خودرنگ (مشکی)
پلی اتیلن خودرنگ (مشکی)

استاندارد INSO 14427-1 (تست مواد اولیه پلی اتیلن)

گرانول‌های HDPE100 تولید‌شده در پتروشیمی‌ها، باید تمامی تست‌های الزام‌شده در استاندارد ملی ایران به شماره INSO 14427-1 را پشت سر گذاشته و نتایج آن‌ها در محدوده مجاز استاندارد قرار گیرد. تست های الزامی طی ۳ مرحله در محل پتروشیمی‌ها انجام می‌شود:

 1. تست‌های گرانول HDPE100 به شکل دانه
 2. تست‌های گرانول HDPE100 به شکل لوله
 3. تست جوش‌پذیری (تست جوش لب به لب دو لوله تولید‌شده از گرانول HDPE100)

۱. تست‌های گرانول HDPE100 به شکل دانه

 • دانسیته (چگالی) پلی اتیلن پایه
 • میزان دوده
 • پراکنش دوده (برای گرانول‌های مشکی رنگ)
 • پراکنش رنگدانه (برای گرانول‌های آبی یا قهوه‌ای رنگ)
 • مقدار آب
 • میزان مواد فرّار
 • زمان القاء اکسایش (OIT)
 • نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
 • ESCR (این تست برای تشخیص گرید HDPE انجام می‌شود)

جزئیات آزمون‌ها، مطابق با جدولی که در استاندارد ملی ایران به شماره INSO 14427-1 وجود دارد، خدمت شما ارائه می‌شود:

مشخصات مواد اولیه پلی اتیلن به شکل دانه
مشخصات مواد اولیه پلی اتیلن به شکل دانه

بعد از به سلامت گذراندن مرحله تست گرانول به شکل دانه، پتروشیمی‌ها باید از گرانول‌های تولیدی خود، لوله تولید کرده و آن لوله‌ها را مورد بازرسی قرار دهند.

۲. تست‌های گرانول HDPE100 به شکل لوله

 • استحکام کششی برای جوش لب به لب
 • رشد آهسته ترک لوله
 • اثر بر کیفیت آب
 • مقاومت در مقابل هوازدگی
 • مقاومت در مقابل رشد سریع ترک

جزئیات آزمون‌ها، مطابق با جدولی که در استاندارد ملی ایران به شماره INSO 14427-1 وجود دارد، تقدیم حضور می‌شود:

مشخصات مواد اولیه پل اتیلن به شکل لوله
مشخصات مواد اولیه پل اتیلن به شکل لوله
مشخصات مواد اولیه پل اتیلن به شکل لوله (ادامه)
مشخصات مواد اولیه پل اتیلن به شکل لوله (ادامه)

۳. تست جوش‌پذیری (تست جوش لب به لب دو لوله تولید‌شده از گرانول HDPE100)

 • تعیین وضعیت نقص در آزمون کشش جوش لب به لب

جزئیات آزمون‌، مطابق با جدولی که در استاندارد ملی ایران به شماره INSO 14427-1 وجود دارد، به شرح ذیل است:

مشخصات مواد اولیه پلی اتیلن به شکل محل اتصال از نوع جوش لب به لب
مشخصات مواد اولیه پلی اتیلن به شکل محل اتصال از نوع جوش لب به لب