دسته: اتصالات UPVC (یو پی وی سی)

سه راهی دوسر مادگی و یک سر فلنج یو پی وی سی
سه راهی دوسر مادگی و یک سر فلنج UPVC
سه راهی سه سر فلنج یو پی وی سی
سه راهی سه سر فلنج UPVC
فلنج اسپیگات
فلنج اسپیگات UPVC
فلنج ساکت
فلنج ساکت UPVC
قطعه دو سر ساکت
قطعه دو سر ساکت UPVC