لوله پلی اتیلن گازرسانی
لوله پلی اتیلن گازرسانی

استاندارد INSO 11233-2 (تست لوله پلی اتیلن گازرسانی)

بعد از تأیید کیفیت مواد اولیه و تولید لوله پلی اتیلن گازرسانی با استفاده از آن، باید لوله تولید شده در خط تولید کارخانه را مطابق استاندارد ملی ایران به شماره INSO 11233-2 مورد بازرسی قرار داده تا از کیفیت محصول نهایی برای ارائه به مشتری، اطمینان حاصل شود. لیست این آزمون‌ها که به ۳ دسته مشخصه‌های مکانیکی، فیزیکی و آزمون اسکوییز تقسیم‌بندی می‌شوند، عبارتند از:

مشخصه های مکانیکی

  • تست هیدرواستاتیک در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، ۱۰۰ ساعته
  • تست هیدرواستاتیک در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد، ۱۶۵ ساعته
  • تست هیدرواستاتیک در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد، ۱۰۰۰ ساعته
  • تست کرنش در شکست
  • مقاومت به رشد آهسته ترک
  • مقاومت به رشد سریع ترک

مشخصه های فیزیکی

  • تست نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
  • تست زمان القاء اکسایش (OIT)
  • تست برگشت طولی

آزمون اسکوییز

تست اسکوییز بر مبنای استاندارد EN 12106 انجام می‌شود.

لطفاً برای اطلاع از جزئیات آزمون‌های مذکور، به جداول استخراج شده از استاندارد ملی ایران به شماره INSO 11233-2  توجه فرمایید:

مشخصات مکانیکی لوله‌ها
مشخصات مکانیکی لوله‌ها
مشخصات مکانیکی لوله‌ها (ادامه)
مشخصات مکانیکی لوله‌ها (ادامه)
مشخصات فیزیکی لوله‌ها
مشخصات فیزیکی لوله‌ها