تست استاندارد لوله
تست استاندارد لوله

استاندارد INSO 14427-2 (تست لوله پلی اتیلن)

بعد از تأیید کیفیت مواد اولیه و تولید لوله پلی اتیلن با استفاده از آن، باید لوله تولید شده در خط تولید کارخانه را مطابق استاندارد ملی ایران به شماره INSO 14427-2 مورد بازرسی قرار داده تا از کیفیت محصول نهایی برای ارائه به مشتری، اطمینان حاصل شود. لیست این آزمون‌ها که به ۲ دسته مشخصه‌های مکانیکی و فیزیکی تقسیم‌بندی می‌شوند، عبارتند از:

مشخصه های مکانیکی

 • تست هیدرواستاتیک در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، ۱۰۰ ساعته
 • تست هیدرواستاتیک در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد، ۱۶۵ ساعته
 • تست هیدرواستاتیک در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد، ۱۰۰۰ ساعته (آزمون نوعی)

مشخصه های فیزیکی

 • تست کرنش در شکست
 • تست برگشت طولی
 • تست نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
 • تست زمان القاء اکسایش (OIT)
 • تست مقدار دوده (لوله مشکی رنگ)
 • تست مقدار خاکستر
 • تست پراکنش دوده (لوله مشکی رنگ)
 • تست پراکنش رنگدانه (لوله غیر مشکی رنگ)
 • اثر بر کیفیت آب

لطفاً برای اطلاع از جزئیات آزمون‌های مذکور، به جداول استخراج شده از استاندارد ملی ایران به شماره INSO 14427-2 توجه فرمایید:

مشخصه های مکانیکی
مشخصه های مکانیکی
مشخصه های فیزیکی
مشخصه های فیزیکی