دستورالعمل تست MFR

5 / 10
از 4 کاربر

هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل ارائه روشی برای اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) مواد گرمانرم تحت شرایط مشخص دما و بار است .

مسئولیتها :

مسئولیت انجام تست به عهده پرسنل آزمایشگاه با نظارت مدیر کنترل کیفیت می باشد .

مراجع :

INSO 6980

روش آزمون :

دستگاه را بعد از گذشت حداقل 15min از زمان روشن نمودن و تنظیم در دمای انتخاب شده ، تمیز کنید ( در صورتیکه بعد از اتمام هر آزمون دستگاه تمیز شود نیازی به انجام این کار نخواهد بود .)

سیلندر را با 3-8 گرم از آزمونه ، پر کنید . بعد از پر نمودن سیلندر ، مواد را توسط میله را توسط میله فشار دهنده و با استفاده از نیروی دست متراکم نمائید . جهت اطمینان از عدم حضور هوا در نمونه های حساس به تخریب اکسیداسیونی ، پر نمودن مواد را حداکثر در یک دقیقه به پایان برسانید . بعد از انجام این کار ، وزنه مورد نظر را مطابق جدول ذیل و با توجه به نتایج آزمون ارائه شده از سوی تولید کننده انتخاب کنید .

نوع پلیمر

دمای آزمون

جرم اسمی ( مجموع جرم وزنه و پیستون بر حسب kg )

PE

190°C

2.16-5.00

PS

200°C

5Kg

PP

230°C

2.16Kg

PC

300°C

1.20 Kg

PB

190°C

2.16-10.00Kg

ABS

220°C

10.00Kg

 جرم آزمونه و فواصل زمانی برش با توجه به جدول زیر تعیین می شود :

نرخ جریان مذاب

(گرم بر 10 دقیقه )

جرم آزمونه در داخل سیلندر (گرم)

فواصل زمانی قطع رشته ها ( ثانیه )

0.1<MFI<0.5

 3تا 5

240

0.5<MFI<1

4 تا 6

120

1<MFI<3.5

4 تا 6

60

3.5<MFI<10

6 تا 8

30

10<

6 تا 8

5-15

 چهار دقیقه پس از تغذیه کامل مواد به داخل سیلندر که در طی آن دما بایستی به مقدار انتخاب شده برسد بار مورد نظر را روی پیستون قرار دهید . اجازه دهید که پیستون تحت اثر نیروی وزن به سمت پایین حرکت کند تا یک رشته بدون حباب از دستگاه خارج شود . رشته خروجی از دای را با یک وسیله برش قطع کرده و دور بریزید . زمانی که نشانه پائینی روی پیستون به لبه بالائی سیلندر رسید زمان سنج را بکار بیندازید و همزمان رشته خروجی با وسیله مخصوص برش دوباره قطع کرده و دور بریزید . سپس با توجه به نرخ جریان جرمی در فواصل زمانی معین رشته را برش داده و جمع آوری کنید . طول هر رشته نباید کمتر از 10 و بیشتر از 20 میلیمتر باشد . وقتی که نشانه بالائی روی پیستون به لبه بالائی سیلندر رسید برش نمونه ها را متوقف کنید . از نمونه های بریده شده ای که در آنها حباب هوا دیده میشود چشم پوشی کنید . تمامی نمونه های بریده شده باقی مانده  ( حداقل سه نمونه ) را پس از سرد شدن با دقت نزدیک به یک میلیگرم وزن کنید و وزن متوسط آنهارا محاسبه نمائید . اگر اختلاف بین حداکثر و حداقل وزن نمونه ها بیشتر از 15 درصد وزن متوسط آنها باشد از نتایج صرف نظر کنید و مجددا آزمون را با مواد جدید تکرار نمائید .

زمان بین پر نمودن سیلندر و آخرین اندازه گیری نباید از 25 دقیقه تجاوز نماید .

نرخ جریان جرمی مذاب با واحد گرم بر 10 دقیقه به کمک رابطه زیر محاسبه میگردد.

MFR (θ.mnom) = t rf *m / t

که در آن :

 دمای آزمایش بر حسب درجه سلسیوس  : θ

جرم اسمی بر حسب کیلو گرم  : mnom

جرم متوسط رشته های قطع شده بر حسب گرم : m

(زمان مرجع (10 دقیقه ) بر حسب ثانیه ( 600 ثانیه: trf

فواصل زمانی برش رشته ها بر حسب ثانیه  : t

نتیجه آزمون را با دقت دو رقم بعد از اعشار و با ذکر شرایط آزمون گزارش نمائید .

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :