دستورالعمل تست پراکنش دوده

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

 

 

 

هدف و دامنه کاربرد :

هدف از تدوین این دستورالعمل تعیین روشی جهت ارزیابی درجه پراکنش دوده از طریق اندازه گیری ذرات پراکنده شده و درجه بندی حسابی توزیع اندازه ذره می باشد .

این روش هم برای لوله هاو اتصالات پلی الفینی و هم برای مواد اولیه به شکل دانه ( لوله ها ، اتصالات و آمیزه های پلی الفینی با میزان دوده کمتر از 3 درصد ) کاربرد دارد .

مسئولیت ها :

مسئولیت انجام تست به عهده مسئول آزمایشگاه و زیر نظر مدیر کنترل کیفیت می باشد .

مراجع :

INSO 20059 , ISO 18553

آماده سازی آزمونه ها :

با استفاده از چاقوی جراحی ، شش آزمونه از قسمت های مختلف نمونه ، بریده شود . برای ارزیابی درجه پراکنش رنگدانه وزن هر آزمونه( mg 0/2 ± 0/6) و برای ارزیابی درجه پراکنش دوده ، وزن هر آزمونه (mg 0/1± 0/2 ) باشد . شش آزمونه روی یک یا چند لام شیشه ای طوری قرار داده می شوند که هر آزمونه با فاصله مساوی نسبت به اطراف خود  لبه های مجاور لام قرار گیرد و سپس روی آزمونه ها با لام دیگر پوشانده شود .دقت شود که برش آزمونه ها روی سطحتمیز انجام شود ، تا احتمال آلودگی خارجی به حداقل برسد .

شرح آزمون :

1 – ارزیابی درجه پراکنش :

ابتدا لام های شیشه ای آماده شده ، توسط گیره های فلزی کنار هم محکم نگاه داشته شوند . لام های نگه داشته شده با گیره ، درون آون در دمایی بین  °c   150     تا  °c   210 به مدت 10 دقیقه قرار داده شود ، تا وقتی که هر آزمونه فشرده شده و فیلمی با ضخامت( µm60±20 ) برای ارزیابی پراکنش رنگدانه و (µm 20±10 ) برای ارزیابی پراکنش دوده بدست آید .

سپس لام ها از آون بیرون آورده شود و پس از خنک شدن ، گیره های فلزی برداشته شوند .

در مرحله بعد ذرات و کلو خه ها در هر شش آزمونه ، از طریق میکروسکوپ ، تحت نور عبوری با بزرگ نمایی 100 بررسی شود . بزرگترین بعد ذرات و کلوخه ها ،اندازه گیری و ثبت شود و از ذرات با اندازه کوچکتر از 5 میکرومتر صرف نظر شود .

2- بررسی نرخ بندی وضعیت ظاهری :

چهت بررسی وضعیت ظاهری ، به ترتیب از طریق میکروسکوپ با بزرگ نمایی حداقل 70 بررسی و نتایج با عکس های میکروسکوپی موجود در استاندارد مقایسه شود .

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :