دستورالعمل تست OIT

1 / 10
از 1 کاربر

هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل تعیین زمان القاء اکسایش و دمای القاء اکسایش مواد پلیمری با استفاده از روش گرماسنجی روشی تفاضلی است .

دامنه کاربرد :

این استاندارد برای رزین پلی اولفینی که حاوی جزء پایدار کننده هستند ، هم در حالت ماده خام و هم بعنوان محصول نهایی ، کاربرد دارد .ممکن است این استاندارد برای سایر پلاستیک ها هم به کار رود .

مسئولیتها :

مسئولیت انجام تست به عهده پرسنل آزمایشگاه می باشد که زیر نظر مدیر کنترل کیفیت است .

تعاریف :

به میزان نسبی مقاومت مواد پایدار شده در برابر تخریب اکسایشی مربوط می شود . به وسیله اندازه گیری گرمایی در فاصله زمانی بین قرار گرفتن نمونه تحت اتمسفر هوا یا اکسیژن در یک دمای معین در فشار اتمسفر و مشاهده شروع اکسایش گرمازا ،زمان القاء اکسایش تعیین و برحسب دقیقه بیان می شود .

مراجع :

 EN 728 ،ISIR7186-6

وسایل مورد نیاز :

  1. دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی
  2. بوته یا ظرف آزمونه
  3. جریان سنج
  4. اکسیژن با خلوص بالا ( 99/5 % )
  5. نیتروژن با خلوص بالا (0/998  99 %)

تهیه آزمونه :

با استفاده از ابزاربرش در امتداد شعاع نمونه ، برشی عرضی در دیواره ایجاد نموده و نمونه را به مقداری که اندکی کمتر از قطر ظرف آزمونه باشد، تهیه شود.آزمونه ها باید ضخامتی در حدود 100 ±650 میکرومتر و وزنی در حدود 2±15 میلی گرم و با دقت 0/5±  میلی گرم تهیه گردد . ( اگر آزمونه از سطح داخلی و یا خارجی اتصالات بریده شده باشد باید به گونه ای در بوته قرار داده شود که سطح مورد نظر به سمت بالا قرار بگیرد)

شرح آزمون :

آزمونه و ماده مرجع  را پس از قرار دادن در ظرف ( بوته آلومینیومی ) به درون کوره دستگاه OIT  ( همدما) منتقل نمایید . دستگاه را روشن و شیر مربوط به کپسول و نیتروژن را باز نمایید .به وسیله نرم افزار مربوطه ضمن تنظیم جریان گاز ورودی50 ml/min  (از قبل تعریف شده )آزمایش آغاز می گردد . ابتدا نمونه به مدت 5 دقیقه تحت جریان نیتروژن با خلوص99/5% قرار دهید . گرمایش برنامه ریزی شده به آزمونه باید از دمای اتاق شروع و به دمای (C° 200) با نرخ 20°C/m  افزایش یابد . بعد از رسیدن دما به مقدار دمای آزمون ، گرمایش توسط نرم افزار قطع می گردد و به مدت 3 دقیقه آزمونه در دمای مذکور به تعادل می رسد ، بعد از رسیدن به دمای تعادل ، تحت اثر گاز اکسیژن ( باخلوص 99/5%) با نرخ جریان ml/min 50 قرار می گیرد . مرحله قطع گاز نیتروژن و ورود اکسیژن به عنوان زمان صفر آزمون تلقی می شود.

عملیات همدما را تا حداقل 2 دقیقه بعد از مشاهده پیک منحنی گرمازا ادامه دهید . سپس مجددا جریان نیتروژن برقرار می گردد و تجهیزات تا رسیدن به دمای اتاق سرد می شوند . در پایان ، زمان بدست آمده را در فرم مربوطه ثبت و از گراف آزمون پرینت تهیه می گردد .

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :